محورها

تعداد بازدید:۹۶۵

الف. پنل روان شناسی


1.    سلامت معنوی در کرونا؛

2. مراقبت معنوی درکرونا؛

3. درمانگری معنوی در کرونا؛

4. مداخله معنوی در بحران ناشی از کرونا؛

5. سبک های مقابله ای معنوی در کرونا؛

6. سوگ ابراز نشده در کرونا؛

7. کرونا و رشد معنوی پس از ضربه

 

ب. پنل فلسفه و کلام


1. مبانی فلسفی و کلامی مواجهه معنوی با کرونا؛

2. رهیافت های معنوی به کرونا در حکمت اسلامی؛

3.  سنجش مواجهه های الهیاتی معاصر با مسئله شر بر اساس حکمت اسلامی؛

4.  پاسخهای الهیاتی به نیازهای معنوی بر آمده از کرونا
   

 ج. پنل علوم اجتماعی


1. بررسی میان فرهنگی زیست معنوی در مواجهه با کرونا؛

2. تبیین های اجتماعی مواجهه معنوی با کرونا؛

3. آسیب های اجتماعی ناشی از کرونا و راه کارهای معنوی مواجهه با آنها؛

4. تحلیل آسیب های معنویت بر آمده از کرونا از منظر جامعه شناسی؛

5. تبیین تغییرات سرمایه فرهنگی_ معنوی ناشی از شیوع کرونا

 

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۹