مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنمای نگارش مقاله


راهنمای نگارش

الف) شرایط تدوین و ارسال مقالات رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش، داده‌های تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا). چکیده مقاله حداکثر در 200 تا 300 کلمه ...